به آنچه اميدوار نيستى، اميدوارتر باش از آنچه بدان اميد بسته‌اى؛ چرا كه موسى بن عمران عليه السلام در پى آوردن آتش رفت و پيامبر و رسول باز آمد.